Regulamin sklepu internetowego Eparence obowiązuje od dnia 1.03.2016r.

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Sklep internetowy Eparence prowadzony jest przez spółkę Shisen Cosmetics sp. z o. o. wpisaną/wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego nr. KRS: 0000498521, nr REGON 0000498521, nr NIP 7010409355
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5. Informacja o cenie podawana na stronie www.eparence.com ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia

§2 DEFINICJE
1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu Eparence czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
2. Przedsiębiorca - Shisen Cosmetics sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie 02-014: ul.Nowogrodzka 68 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000498521, nr REGON 0000498521, nr NIP 7010409355
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Spółkę pod adresem www.eparence.com

§ 3 KONTAKT
1. Adres przedsiębiorstwa: ul.Racławicka 36/7 02-601 Warszawa
2. Adres poczty elektronicznej: biuro@eparence.com
3. Numer telefonu: 883 644 608
4.Dane do przelewu za produkt zakupiony za pośrednictwem sklepu Shisen Cosmetics Sp. z o.o. 02-014 Warszawa ul. Nowogrodzka 68 Nr. Konta : 20124062921111001055573057
4. Konsument może porozumieć się ze Spółką za pośrednictwem adresów i danych
podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE
1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar..
3. Koszt wysyłki produktów Spółki jest darmowy. To znaczy występuje zawsze po stronie spółki.
5. Informacja o cenie podawana na stronie www.eparence.com ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni lub w momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a. przelew tradycyjny
b. płatność online (realizowana przez system płatności DotPay, będący własnością Dotpay S.A. ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska)
c. przy odbiorze (za pobraniem)
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
4. Towar zostanie wysłany przez Spółkę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
6.Każdorazowe zamówienie Towarów na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
3.Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Towarów, które zostały otwarte/użyte przez Klienta.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Przedsiębiorcą a Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Przedsiębiorcy.
2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.